• img_0037.jpg
  • nhaxuongkhainguyen.jpg
  • thietkexaydungnhaxuong.jpg
  • xaydung.jpg
Tìm kiếm
Giỏ hàng
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Nhà Xường
Giá : 0 VND
NHA PHỐ
Giá : 0 VND
BIỆT THỰ
Giá : 0 VND
BIỆT THỰ
Giá : 0 VND
BIỆT THỰ
Giá : 0 VND
BIỆT THỰ
Giá : 0 VND
NHA PHỐ
Giá : 0 VND

Dịch vụ và chức năng

Dịch vụ và chức năng Công ty TNHH tư vấn và xây dựng nhà KHAI NGUYÊN

Chi tiết:

 

-    Thiết kế kiến trúc công trình;

-    Thiết kế kết ccông trình đường bộ;

-    Thiết kế cấp, thoát nưcông trình xâdng;

-    Thiết kế kết ccông trình dân dụng và cônnghip;

-    Kho sát địa hình công trình xâdng;

-    Qun lý dán, lp dự toán, tổng dự ácông trình, kim định chlượng côntrình xâdng, đánh giá scố, lp phương án xlý;

-    Giám sát công tác xâdng và hoàn thin công trình dân dng và công nghip;

-    Giám sát công tác xâdng và hoàn thin công trình hạ tnkỹ thut

-    Giám sát công tác xâdng và hoàn thin công trình dân dng, thy lợi

-    Giám sát công tác lp đt thiết bị cơ kỹ thut công trình Công nghip

-    Giám sát công tác xâdng và hoàn thin công trình Giao thông

-    Giám sát công tác lp đt phn đin và thiết bị đin công trình dân

dụng– cônnghip

       -  Tư vấn xâdng

       - Xây dựng nhà c loi

       - Xây dựncôntrình dân dng và cônnghip

      - Xây dựncông trình đưng st và đườnb

........